Кафедра / Стоматопедия
Ортопедической стоматологии
ОНМедУ

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Смотрите также

Главная Методическая работа Практические занятия 3 курс, 5 семестр Додаткові (спеціальні) методи обстеження. Попередній та остаточний діагноз. 

Додаткові (спеціальні) методи обстеження. Попередній та остаточний діагноз.

Внимание, откроется в новом окне! Печать

1. Актуальність теми.

Клінічний огляд м,яких та твердих тканин порожнини рота не завжди дозвляє скласти повну картину їх стану, що в свою чергу не дає можливості сформулювати точний дігноз патології, визначити оптимальну корнструкцію зубного протеза і план лІкування в цілому. Але для встановлення об,єктивного дігнозу, науково-обгрунтованої конструкуції протеза.ю рацірнального алгоритму плана лікування в цілому і використовуються додаткові (спеціальні) методи обстеження.

2. Ціль заняття.

Учбові цілі:

- Ознайомити студентів з додатковими методами обстеження в клініці ортопедичної стоматології - 1 рівень.

- Студенти повинні знати показання до застосування додаткових методів обстеження - 2 рівень.

- Дати можливість студентам оволодіти навичками– 3 рівень.

Виховні цілі:

- Формувати у студентів професіональну грамотність і уміння логічно

думати в процесі вибору додаткових методів обстеження і оцінки їх

результатів.

- Формувати у студентів принциповіть медицинської етики і деонтолгії.

3. Матеріали самопідотовки (междисциплінарна інтеграція ).

Дисципліна

Знати

Уміти

Предшеструющі

дисципліни:

1. Анатомія.

2. Гистологія.

3. Фізика.

Послідуючи

дисци пліни,забезпечувані даною дисципліною:

1. Терапевтична стоматологія.

2. Хірургічна стоматологія.

3. Внутрішньо предумать на інтеграція:

1.Мікропротезування.

2. Знімні ортопедичні протези.

3. Лікарські помилки в ортопедичній стоматології.Можливі ускладнення при протезувані. Лікарська відповідальність.

- Будова верхньої щелепи;

- Будова нижньої щелепи;

- Будова скронево-нижньо-щелепного

- суглобу.

Провести терапевтичне обстеження стоматологічного хворого. Рентнендіагностика.

Показання до удалінню зубів. Методи обезболювання.

Перелік медицинської документації.

Алгоритм обстеження хворого, постановка діагнозу, вибір конструкції.

Визначити взаємовідвідування верхньої

І нижньої щелеп, пропальпувати рух головки нижньої щелепи.

Клінічно визнати наявність підслизововго шару в різних ділянках слизової оболонки порожнини рота.

Скласти план терапевтичної санації пацєнта. Дати оцінку стану по рентгенологічній картині.

Скласти план хірургічної санації паціента.

Заповнити медицинську документацію.

Провести клінічне обстеження хворого, поставити діагноз, вибрати конструкцію.

3. Зміст теми графлогічної структури.

Для більш глибокого розуміння резервних можливостей

організму і міскевих тканин необхідно характеризувати їхпри тій

іншій патології не тільки в стані покою, але і при функціональному

навантаженні. Для цього служать об,єктивні методи обстеження,

котрі ми поділяємо нп пнатомічні і функціональні.

Анатомічні методи обстеження.

1. РЕНТГЕНОГРАФІЯ. Досліджують стан пародонта. Ступіньатрофії кісткової тканини лунок зубів, якість пломбування каналів.

2. ТОМОГРАФІЯ. Одержувані знімки на різноманітній глибині домогають чіткіше виділити осередок поразки.

3. ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФІЯ. Дозволяє одержати форму і будову скелета обличчя. Розташування м,яких тканин стосовно лицьового скелета.

4. ПАНОРАМНА РЕНТГЕНОГРАФІЯ.Дає зображення всієї зубної дуги в розгорнутому стані. Застосовуєтьсядля порівняння різноманітних ділянок.

5. АНТРОПОМЕТРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. (Кефалометрія,краніометрія ) засновані на пропорційночті різноманітних відділів голови і відношення їх до різноманітних площин. Вивчається обличчя хворого, моделі, фотографії.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ЖУВАЛЬНОЇ ЄФЕКТИВНОСТІ ПО Н.И. АГАПОВУ. Кожний зуб складений їм у таблиці має постійнийкоєфіціент, а жувальна єфективність усього зубного ряду прийнята за 100% - по Оксману И.М. – враховується площа жувальної або ріжучої поверхні, кількість бугрів і коренів. Особливості пародонта зуба.

7. ПАРОДОНТОГРАМА ПО В.Ю. КУРЛЯНДСКОМУ (1956)– статична система урахування стана опорного апарата зубів. Чим вираженіша а трофія, тим більше знижується витривалість пародонта. Ступінь атрофіє не завжди визначають градуйованим зондом. Ступінь атрофії не завжди відповідає ступеню рухливості.

8. ЦИТОЛОГІЯ – відбиток із слизової офарблюється по Граму. Біопсія – досліджують висічену ділянку.

9. ВИЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ.

Визначають за допомогою шкали (В.И. Кулаженко, 1960). Зміни можуть бути від блідо-рожевого до ціанотичного. Усього 6 кольорів. З 1 по 3 - норма. 4, 5, 6 – запалення слизової.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.

1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЖУВАЛЬНОЇ ЄФЕКТИВНОСТІ.

Христиансен (1923) визнаав по кількості і здрібнюванню залишку після жування кокосового горіху

. С.Е. Тельман (1932) пропонував розжовувати мигдаль у перебігу 50 секунд і після просушування просіював через сито діаметром отворів 2,4 мм. Мигдаль, що залишився, зважували і вираховували коєфіціент жування.

І.С. Рубинова запропонував мастікаціографію. Лісовий горіх жувати до появи рефлексу ковтання. Жувальний період поділяють на % фаз і вивчають у кожній фазі.

1. ГНАТОДИНАМОМЕТРІЯ. Блєк (1895) вимірювавапаратом жувальгу силу. Д.П. Конюшко і Л.И. Перзашкевич удосконалили прилад динамометра. Датчик – латунна платівка з котушкою індуктивності і стрижнем усередині. При тиску стрижень пересувається, з,являється струм, який реєструється на шкалі приладу.

2. КАПІЛЯРОТОНОМЕТРІЯ. (Крог. 1926, А. Скульский 1930). Крог встановив, що тільки частина капілярів функціонує, а Скульский вимірював тиск у капілярах. Люлье встановив, що при запаленні в ясная тиск у капілярах збільшується до 60 мм рт. ст.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕМІГРАЦІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ І ДЕСКВАМАЦІЇ ЕПІТЕЛІЮ ПО М.А. ЯСИНОВСЬКОМУ. Після полоскання теплим фізрозчином роблять підрахунок лейкоцитів і епітелію в промивних водах. У нормі в 1 мм3 промивних вод – 200-400 лейкоцитів і 200 клітин.

4. РЕОГРАФІЯ. Заснована на реєстрації пульсових коливань і опори живої тканини перемінного струму високої частоти . Характеризує інтенсивність кровообігу.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЛАБІЛЬНОСТІ

РЕЦЕПТОРІВ У ПОРОЖНИНІ РОТА (Снякин, 1942 р.).

6. ЄЛЕКТРООДОНТОДІАГНОСТИКА. (Л.Р. Рубин, 1949).Здорові зуби 2-6 мк. При реакції 7-60 мк – патологія пульпи, вище 100 мк – загибель пульпи.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РУХЛИВОСТІ ЗУБІВ. (Д.А. Энтин, 1951).

8.МІОТОНОМЕТРІЯ – вимір тонус жувальних м,язів урізеноманітні періоди роздрібнення їжі.

9. ЕЛЕКТРОМІОГРАФІЯ – метод вивчення біоєлектричної активності м,язів.

10. ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ КАПІЛЯРІВ ПОРОЖНИНИ РОТА. (В.И. Кулаженко, 1956 ).

11.ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТЛИВОСТІ М,ЯКИХ ТКАНИН ПОРОЖНИНИ РОТА ЕЛЕКРОВАКУУМНИМ АПАРАТОМ ЄНВА.

12. ВАКУУМНА ПРОБА КУЛАЖЕНКО.

4. ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ.

№№

п/п

Основні етапи заняття

Їх функції, зміст.

Учбові

цілі в рівнях абстракц.

Засоби навчення і контролю.

Матеріали, що

Забезпечують нагляність заняття,контроль

Знань.

Строк в хвилинах

Від загаьного часу.

1.

Підготовчий етап :

- організаційні моменти;

- постановка учбових цілей;

- контроль початкового рівня знань.

1

Запитання

Тестів різних уровнів, ситуаційні задачі.

Талиці, слацди, кодограмми.

2

3

20

2.

Основний етап:

- визначення знань текущего матеріала:

- курація тематичних хворих;

- відпрацювання методів клінічного і додаткового обстеження;

- зняття відбитків, відливка діагностичних моделей.

П

Ш

Запитання, ести різних уровнів, ситуаційні задачі.

Тематичні хвори.

Тадлиці, слайди, кодограмми.

Ортопедичний стоматологічний інструментарій.

20

130

3.

Заключний єтап:

- констроль і корекція рівня професійних навичок;

- аідведення ітога заняття;

- завдання на слідуюче заняття з вказівкою на літературу.

2

2

1

6. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

Матеріали контролю для підготовчого єтапу заняття (талиці, слайди, посібники і монографії по додаткових методах обстеження).

Матеріали методичного забезпечення основного єтапу заняття:

А) - Запитання для контролю.

Б) - Які додаткові методи обстеження ортопедичх хворих існують на сьогоднішній день?

В). – Яку класифікацію додаткових методів обстеження ортопедичних хворих можливо скласти?

А. ВОПРОСИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ:

Б. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ:

1. У хворого К., 46 років відсутні 44, 45 зуби.

Яка втрата жувальної єфективності у данного хворого?

- 8%

- + 16%

- 32%

- 64%

- 99%

2. При проведенні жувіальної проби у хворого Т., 50 років по Хрістенсену і 5,0 гр. миндаля на ситі осталось 1,0 гр.

Яка втрата жувальної ефективності у хворого?

- 10%

- + 20%

- 30%

- 40%

- 50%

3. У хворого М., 60 років при обстеженні порожнини рота діагностовано генералізований пародонтоз.

Які із додатк5ових методів обстеження в першу чергу протрібно провести для уточнення діагнозу?

- ультразвукові

- + рентгенографічні

- капилярографія

- вакуумная проба

- реопародонтографія

4. В результаті проведення додаткових методів обстеження тканин у хворого Н., 49 років значно покращав стан пародонтальних тканин.

Який із названих методів може мати лікувальний єфект?

- міотонометрія

- + вакуумная проба по Кулаженко

- рентгенографія

- капилярографія

- електроміографія

5. У хворого Д., 63 років при обстеженні ротової порожнини встановлена відсутність 36, 44 і 45 зубів.

Який із додаткових методів обстеженні в першу чергу потрібно провести для визначення показань до виготовлення містоподібного протезу у хворого?

- рентгенографія

- + жувальна ефективність по Агапову

- ц итологічні дослідження - гнатодинамометрія

ЗАДАЧІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ :

1. Хворий Н., 62 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на рухливіть зубі. Вирішено виготовити шину Альбрехта.

Які були проведені у хворого додаткові методи об.ективних досліджень заздалегідь?

МАТЕРІАЛИ КОНТРОЛЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЕТАПУ

ЗАНЯТТЯ.

1. Методика проведення вакуумної діагностики по В.І. Кулаженко.

2. Методика лабораторной перебазировки повних знімних протезів.

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОПІДГОВКИ СТУДЕНТІВ З ЛИТЕРАТУРОЙ.

33

Основні завдання

Вказівки

Відповідь

1.

Визначення втрати жувальної ефективності на моделях шляхом використання жувальної ефективності по Агапову.

7. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1.Кароль М.Д. оробейников Л.С., Кіндій Д.Д., Ярковий В.В., Оджубейська О.Д. Тактика курації хворих у клініці ортопедичної стоматології. Полтава: Астрая, 2003 – 52 с.

2. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология, К., Вища школа. 1986 – 440 с.

3. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.

4. Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование в стоматологии. – К.: Здоров,я, 1984.

5. Окклюзия и клиническая практика / под ред. И. Клинеберга, Р.Джагера, пер. С англ. Под общей ред. М.М. Антоника. – М.:МЕД пресс-информ,2006. – 200 с.

6. Зубопротезная техника. Л.Д.Чулак, В.Г. Шутурминский – Одесса,2001 г., 315 с.

7. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение В.Н. Трезубов, М.З. Штейнгарт, Л.М. Мишнев – С-Петербург, 1999.- 324 с.

8. ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНІВ :

ОСНОВНА:

1. Криштаб С.И. Ортопедическая стоматология. К.: Вища школа, 1986. – 440 с.

2. Неспрядько В.Р., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ, Книга плюс, 2003.

3. Фантомный курс ортопедической стоматологии. / под ред Трезубова В.Н.- М. Мед.Книга.- 2003. – 341.

4. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев – С.-Петербург, 1999. – 324 с.

5. Зубопротезная техника. /Л.Д. Чулак, В.Г. Шутурминский – Одесса,2001 г. – 315 с.

ДОДАТКОВА :

1. Нападов А.Л. Артикуляция и протезирование втосатологии. – К: Здоров,я, 1984.

2. Окклюзия и клиническая практика / под ред. И. Клинеберга, Р. Джагера: Пер. С англ. Под общ. Ред. М.М. Антоника. – М.: МЕД пресс-информ, 2006, 200 с.

10. ЗАДАНИЯ для УИРС и НДРС по даній темі:

1. Реферат : «Сучасні рентгенологічні дослідження в ортопедичній стоматології

2. Граф логічної структури «Алгоритм проведення вакуумної проби Кулаженко В.І.

3. НИРС «Порівняльний аналіз інформативності різних способів жувальної ефективності».

ТЕМА СЛІДУЮЧОГО ЗАНЯТТЯ:

«Компоненти жувальної системи, їх взаємодія».

МЕТОДИЧНУ РЕКОМЕНДАЦІЮ СКЛАВ

Асистент В.П. ТОДОРАШКО

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить